PDF Drukuj Email

 

INFORMACJA DLA PETENTÓW ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

 

W  związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, mając na uwadze

bezpieczeństwo Petentów i pracowników urzędu, Zarząd Dróg Powiatowych informuje,

że od 17.03.2020r. do odwołania nie będzie możliwości bezpośredniego załatwiania

spraw w biurach. Wszelkie sprawy należy załatwiać za pośrednictwem kontaktu

telefonicznego, poczty elektronicznej (ePUAP), poczty e-mail lub poczty tradycyjnej.


Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała ul. Regera 81

Telefony:  33 818 40 33,    33 818 30 66,    33 817 40 63,    33  817 83 98

Fax: 33 818 34 74

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Szanowni Państwo, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwane "rozporządzenie 2016/679", „RODO". chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej.

 

Administrator danych– tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej , ul. Regera 81, 43-382 Bielsko – Biała,

 

Dane kontaktowe Administratora

Z Adminsitratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Zarząd Dróg Powiatowych przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością na podstawie przepisów prawa i zawieranych z ZDP umów a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie i celach związanych z przetwarzaniem danych osób uczestniczących w postepowaniach administracyjnych prowadzonych przez ZDP.
 • Ustawy z dnia 22 marca 1999r. O pracownikach samorządowych; Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. w zakresie i celach związanych z przetwarzaniem danych pracowników i kandydatów do pracy związku z zatrudnieniem i rekrutacją.
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie i celach związanych z przetwarzaniem danych osób i podmiotów uczestniczących w procesie składania ofert a na późniejszym etapie –realizowania umów w celu realizacji inwestycji/projektu.

W ograniczonym zakresie (gdy przetwarzanie jest niezbędne lub może ułatwić komunikację pomiędzy ZDP a osobami, których dane dotyczą np. poprzez podanie nr. Telefonu lub emaila do kontaktu) podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty administracji publicznej  jeżeli np. rozstrzygnięcie Państwa sprawy wymaga konsultacji z innym podmiotem lub do przekazania tych danych ZDP zobowiązany jest przepisami prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora takim jak zewnętrzna obsługa informatyczna i dostawcy oprogramowania dziedzinowego, podmioty świadczące usługi na rzecz ZDP w zakresie obsługi prawnej, BHP, medycznej, ubezpieczyciele.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane w szczególności przez czas określony zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Żądanie usunięcia danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest umowa, wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy.

Żądanie usunięcia danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, wiązać się będzie z koniecznością wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)).

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

W związku z realizowanymi zadaniami publicznymi przez ZDP podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie danych osobowych podanie przez Państwa danych jest dobrowolne a wyrażona zgoda może być wycofana w każdym czasie.

 

Zarząd  Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej realizuje zadania w zakresie  planowania , budowy, modernizacji,  utrzymania  i ochrony dróg  w  rozumieniu  ustawy  o drogach  publicznych.


Na  terenie  Powiatu Bielskiego przebiega 305,425 km dróg kategorii  powiatowej, w tym 56,127 km znajduje się  w granicach miast, pozostałe 249,298 km to drogi o charakterze zamiejscowym.


Obszar działania Zarządu Dróg Powiatowych obejmuje gminy:

 • Bestwina
 • Buczkowice
 • Czechowice-Dziedzice
 • Jasienica
 • Jaworze
 • Kozy
 • Porąbka
 • Szczyrk
 • Wilkowice
 • Wilamowice